Privacybeleid

Privacyverklaring

Tandprothetische praktijk S. van den Berg, gevestigd aan Sportlaan 2, 1131 BK, te Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.tandprotheticusvolendam.nl/
Sportlaan 2, 1131 BK, Volendam
0299-367082

Steve van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandprothetische praktijk S. van den Berg. Hij is te bereiken via info@tandprotheticusvolendam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandprothetische praktijk S. van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens betreffende uw gezondheid
– De naam van uw zorgverzekeraar
– De naam van uw andere zorgverleners
– Tijdstip van uw afspraak
– Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tandprothetische praktijk S. van den Berg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandprothetische praktijk S. van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het inplannen van een afspraak bij ons
– Het inplannen van een afspraak bij andere zorgverleners waarnaar wij u hebben doorverwezen
– U van de juiste mondzorg te voorzien

Dit doen wij op basis van de juridische grondslag dat de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandprothetische praktijk S. van den Berg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandprothetische praktijk S. van den Berg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandprothetische praktijk S. van den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandprothetische praktijk S. van den Berg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Wij delen de door ons verwerkte persoonsgegevens en BSN-nummer met de volgende derden:

  • Uw verzekeraar, met als doel uw betaling af te handelen
  • Andere medische behandelaars (indien nodig), met als doel u door te verwijzen voor behandeling

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.tandprotheticusvolendam.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandprothetische praktijk S. van den Berg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tandprotheticusvolendam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandprothetische praktijk S. van den Berg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandprothetische praktijk S. van den Berg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tandprotheticusvolendam.nl